Kulturdepartementet sendte deretter i juni krav om tilbakelevering til nederlandske myndigheter via EUs informasjonssystem for det indre marked, IMI. IMI-systemet ble innpasset i norsk lovgivning som del av EUs tilbakeleveringsdirektiv (2014) for å lette den administrative kommunikasjonen mellom medlemslandene.

ØKOKRIM har bistått faglig og med koordinering blant involverte parter og gitt bistand til Kulturdepartementet, som er sentral myndighet i Norge når det gjelder tilbakelevering av kulturgjenstander. ØKOKRIM er tilknyttet IMI-systemet som kompetent myndighet og mottar direkte notifikasjoner om forvunnede kulturgjenstander fra andre medlemsland. Tilsvarende kan vi fra norsk side sende meldinger og notifikasjoner gjennom IMI-systemet dersom det er mistanke om at forvunnede kulturgjenstander kan befinne seg i et annet EØS-land.

Det tilvirkede redskapet, som det knyttet seg størst faglig interesse til, ble tilbakelevert i august. Saken ble av EU-Kommisjonen på et møte i Brüssel i høst referert til som et vellykket eksempel på administrativ kommunikasjon mellom landene.

Det er første gang Norge benytter direktivets bestemmelser om tilbakelevering og det er første gang IMI-systemet brukes på kulturgjenstander, som nå er en operativ modul i IMI.

Kontaktperson i ØKOKRIM: Politioverbetjent Kenneth Didriksen 23 29 10 80 / 934 41 236.