2022

16.02.2022 – Utredning om foretaksstraff og korrupsjon

Last ned svaret på høringen 
Gå direkte til høringen på regjeringen.no

2021

 

04.10.2021 – Eiendomsmeglingsutvalgets utredning

Last ned svaret på høringen 
Gå direkte til høringen på regjeringen.no


01.10.2021 – Straffelovrådets tilleggsutredning om pønal inndragning

Last ned svaret på høringen 
Gå direkte til høringen på regjeringen.no


30.09.2021 – Forslag til forskriftsbestemmelser om overtredelsesgebyr - forurensningsloven og produktkontrolloven

Last ned svaret på høringen 


22.06.2021 – Regler om tilsynsmyndighet, sanksjonskompetanse og klageordning

Last ned svaret på høringen 
Gå direkte til høringen på regjeringen.no


03.05.2021 – Endringer i grenseloven

Last ned svaret på høringen 
Gå direkte til høringen på regjeringen.no


07.04.2021 – Den tredje statsmakt – Domstolene i endring

Last ned svaret på høringen 
Gå direkte til høringen på regjeringen.no


19.02.2021 – Straffelovrådets utredning nr. 2 - Inndragning av utbytte fra gjengkriminalitet

Last ned svaret på høringen 
Gå direkte til høringen på regjeringen.no


26.01.2021 – Endringer i prosessregelverket

Last ned svaret på høringen 
Gå direkte til høringen på regjeringen.no


11.01.2021 – Endring i ekomloven

Last ned svaret på høringen 
Gå direkte til høringen på regjeringen.no


05.01.2021 – Forslag til endringer i tvisteloven mv. – ankesiling, rettsmekling mv.

Last ned svaret på høringen 
Gå direkte til høringen på regjeringen.no

2020

27.11.2020 – Straffansvar for lønnstyveri og økt strafferamme ved brudd på bestemmelser i arbeidsmiljøloven mv og innføring av krav om at lønn skal betales via bank

Last ned svaret på høringen 
Gå direkte til høringen på regjeringen.no


11.11.2020 – Endringer i straffeprosessloven og straffeloven (overprøving av saksstyrende avgjørelser ved anke mv.)

Last ned svaret på høringen 
Gå direkte til høringen på regjeringen.no


07.11.2020 – Forslag til endringer i straffeprosessloven og straffeloven (etterforskings- og påtaleplikt i store straffesaker, nytt straffebud om serieovergrep mv.)

Last ned svaret på høringen 
Gå direkte til høringen på regjeringen.no


27.10.2020 – Forslag til endringer i forvaltningsloven m.m. - større adgang til informasjonsdeling

Last ned svaret på høringen 
Gå direkte til høringen på regjeringen.no


25.09.2020 – Endring i advokatregelverket - forslag om innføring av krav til hederlig vandel mv.

Last ned svaret på høringen 
Gå direkte til høringen på regjeringen.no


25.09.2020 – Forskrifter til lov om register over reelle rettighetshavere

Last ned svaret på høringen 
Gå direkte til høringen på regjeringen.no


17.09.2020 – NOU 2020: 4 Straffelovrådets utredning nr. 1: Kriminalisering av deltakelse i og rekruttering til kriminelle grupper

Last ned svaret på høringen 
Gå direkte til høringen på regjeringen.no


17.09.2020 – Forslag om innføring av skikkethetskrav for eiere og styremedlemmer i regnskapsførerselskap

Last ned svaret på høringen 
Gå direkte til høringen på regjeringen.no


09.09.2020 –  Ny lov om pengespill

Last ned svaret på høringen 
Gå direkte til høringen på regjeringen.no


01.07.2020 – Endringer i tvisteloven og straffeprosessloven (bevisforbud for patentrådgivere)

Last ned svaret på høringen
Gå direkte til høringen på regjeringen.no


28.04.2020 – Forslag til midlertidige endringer i prosessregelverket

Last ned svaret på høringen (uten merknader)
Gå direkte til høringen på regjeringen.no


28.02.2020 – Endringer i hvitvaskingsregelverket (lov og forskrift) – EUs femte hvitvaskingsdirektiv mv.

Last ned svaret på høringen
Gå direkte til høringen på regjeringen.no


03.01.2020 – NOU 2019: 15 Skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt

Last ned svaret på høringen (uten merknader)
Gå direkte til høringen på regjeringen.no

2019

04.10.2019 – Egnethetskrav etter hvitvaskingsregelverket for tilbydere av vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta

Last ned svaret på høringen
Gå direkte til høringen på regjeringen.no


01.10.2019 – Plikt til lydopptak ved yting av investeringstjenester mv.

Last ned svaret på høringen
Gå direkte til høringen på regjeringen.no


25.09.2019 – Unntak fra hvitvaskingsloven på lotterifeltet

Last ned svaret på høringen
Gå direkte til høringen på regjeringen.no


16.08.2019 – Forslag til endringer i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk

Last ned svaret på høringen
Gå direkte til høringen på regjeringen.no


12.06.2019 – Forslag om opphevelse av lov 22. desember 1999 om handelsverksemd med brukte og kasserte ting

Last ned svaret på høringen
Gå direkte til høringen på regjeringen.no


03.06.2019 – Endring i konkursregisterforskriften

Last ned svaret på høringen
Gå direkte til høringen på regjeringen.no


14.03.2019 – Forslag til gjennomføring av direktiv (EU) 2017/828 i norsk rett og endringer i aksjeloven og allmennaksjeloven § 8-10


14.03.2019 – Forslag om ny forskrift til foretaksnavneloven

Last ned svaret på høringen
Gå direkte til høringen på regjeringen.no