De ansatte er fordelt i faste avdelinger etter profesjon og arbeidsoppgave. Faste og midlertidige arbeidsfellesskap som enheter, prosjekter og faggrupper opprettes og avsluttes på tvers av avdelingene og de ansatte går inn og ut av disse ut i fra personell- og kompetanse-behov.

Responssenter
All innkommende informasjon mottas og loggføres her, unntatt meldinger om mistenkelige transaksjoner (MT). Senteret inneholder straffesakskontor, jourhavende, sentralbord, tips-mottak. Administreres av Avdeling for etterretning og forebygging, men ressurssettes på tvers av avdelingene.

Enheter med kontinuerlig områdeansvar
Miljøkrim, A-krim, Bistand, Inndragning.

Fagområdeansvar (faggrupper og fagansvarlige)
Midlertidige prosjekter (etterforsking, forebygging, utvikling, læring/evaluering) ressurssettes av ledergruppen. Bemanning styres utfra personell- og kompetanse-behov, samt ledelsens prioritering av viktighet.

Tverrfaglige prosjekter
Etterforskingen av Økokrims saker foregår i tverrfaglige team/prosjekter satt sammen av etterforskere med politibakgrunn eller økonomisk, teknisk eller annen relevant fagbakgrunn. Hvert team/prosjekt har også én eller flere saksbehandlere (konsulenter) og blir i hovedsak ledet av jurister (førstestatsadvokater).

Etterforskere fra andre politidistrikter eller medarbeidere fra kontrolletatene trekkes inn i etterforskingen ved behov. Selv om hvert etterforskingsteam er tildelt et særskilt ansvar for spesielle sakstyper, skal alle team/prosjekt kunne behandle enhver sak innenfor Økokrims ansvarsområder. Teamene/prosjektene får også bistand fra andre avdelinger ved behov. 

Org.kart Økokrim-Norsk-med underdeler


 

Ledelsen

Sjef for Økokrim Pål Kulø Lønseth
Ass. sjef for Økokrim Inge Svae-Grotli