De fleste økonomiske straffesaker i Norge etterforskes ved politidistriktene. Etter anmodning fra dem, fra særorganene i politiet eller fra utlandet kan imidlertid Økokrim yte bistand til den lokale etterforskingen i alle faser og ofte helt til dom er avsagt. Økokrim gir bistand både i form av etterforsking og konsultasjon i alle typer økonomiske straffesaker og innenfor finansiell etterforsking. Økokrims bistand til politidistriktene i konkrete saker skal ikke bare bidra til å løse sakene, men også medvirke til at politidistriktene bygger opp kompetanse som beholdes og vedlikeholdes, slik at de er i stand til å behandle de fleste sakene selv.

Typiske bistandssaker er ofte større bedrageri-,underslag-,  konkurs-, og korrupsjonssaker, eller saker som involverer flere politidistrikter og utenlandsetterforskning. Økokrims bistand til politidistriktene i konkrete saker skal ikke bare bidra til å løse sakene, men også medvirke til at politidistriktene bygger opp kompetanse som beholdes og vedlikeholdes, slik at de er i stand til å behandle de fleste sakene selv.

Dersom politidistriktet har behov for bistand skal det sendes en anmodning om slik bistand fra politimesteren, jf. Påtaleinstruksen § 35-7. En anmodning som er signert av leder av retts- og påtaleseksjonen aksepteres også.

Når en anmodning om bistand skal sendes, skal de intern systemene brukes, om du er usikker på disse, kan Økokrims responssenter bidra med hjelp. Dette kan nås på telefon xx xx xx.xx eller på e-post: mail@mailsted.no