Den ene domfelte kjøpte aksjer i oljeselskapet Rocksource ASA (RGT) i 2014, da selskapet var notert på Oslo børs, etter å ha mottatt tips fra den andre domfelte. Mannen som kjøpte aksjer ble også dømt til inndragning av utbytte på over 2,4 millioner kroner. Lagmannsretten nektet 31. august 2016 de domfeltes anker over tingrettens dom fremmet til behandling under henvisning til at ankene klart ikke kunne føre frem. Etter begjæring fra en av de domfelte fant lagmannsretten heller ikke at det var grunnlag for å omgjøre beslutningen.
 
Høyesteretts ankeutvalg har ved kjennelse 28. november 2016 forkastet de domfeltes anker over lagmannsrettens beslutning, og Stavanger tingretts dom av 11. mai 2016 er dermed rettskraftig.
 
- Dommene på ubetinget fengsel og inndragning av økonomisk utbytte er i samsvar med rettspraksis fra Høyesterett som vektlegger allmennpreventive hensyn i sin begrunnelse for at det skal reageres svært strengt mot misbruk av innsideinformasjon, sier politiadvokat Lars-Kaspar Andersen i ØKOKRIM.
 
Mannen som ble dømt til fem måneder ubetinget fengsel kjøpte aksjer i RGT for om lag 800.000 kroner etter at han mottok "tips" fra meddomfelte. Den meddomfelte mannen var ansatt i et oljeserviceselskap og fikk i den forbindelse innsideinformasjon om RGT relatert til et olje- og gassfunn på Pil-feltet i Norskehavet.
 
- Som en del av finansmarkedet har verdipapirmarkedet en svært viktig samfunnsøkonomisk funksjon, og slik streng straff for misbruk av innsideinformasjon kan bidra til å opprettholde den tillit som markedet er avhengig av for å fungere, sier politiadvokat Lars-Kaspar Andersen i ØKOKRIM.
 
Les mer om dommen fra Stavanger tingrett i ØKOKRIMs nyhetsarkiv (lenke).
 
Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Lars-Kaspar Andersen, tlf. 917 16 383, eller kommunikasjonsrådgiver Mads Kvernen Kleppe, tlf. 996 03 516.