Saksinntak
Saker under etterforskning
Oppklaringsprosent
Positive påtalevedtak
Saksbehandlingstid
Rettssaker / Rettsdager
Rettskraftige avgjørelser
Økonomiske reaksjoner
Domfellelsesprosent
Inntak av bistandssaker
Økonomi / Stillinger
Mistenkelige transaksjoner

 

Inntak av sakskomplekser (Økosak) 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Bedrageri - 1 2 1 1 15
Underslag 1 - - - 1 -
Forbrytelser i gjeldsforhold (regnskap) 1 0 - 5 2 -
Skatt – merverdiavgift – toll 3 - 1 3 2 3
Verdipapirhandel – finans 1 2 2 - 2 -
Konkurranse - - - - - -
Korrupsjon 3 - 3 4 5 3
Utroskap - - 4 1 1 3
Heleri – hvitvasking 1 2 1 2 10 1
Dokumentfalsk - 1 - - - 1
Økonomisk kriminalitet – annet 1 3 - 2 1 -
Forurensning - - 1 1 2 -
Naturkriminalitet 2 - - - 1 -
Kulturminnekriminalitet - 1 - - - -
Arbeidsmiljøkriminalitet - - - 8 1 -
Annen miljøkriminalitet 2 2 1 1 1 2
Annet - - 1 - - -
SUM 15 12 16 28 30 28

 

Sakskomplekser under etterforsking 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Bedrageri 2 4 3 1 2 2 13
Underslag - 1 1 - - 1 1
Forbrytelser i gjeldsforhold (regnskap) - 1 1 - 3 2 1
Skatt – merverdiavgift – toll 3 5 4 2 3 4 4
Verdipapirhandel – finans 5 - 1 2 1 2 1
Konkurranse - - - - - - -
Korrupsjon 3 6 3 4 4 5 4
Utroskap 1 1 - 3 1 1 3
Heleri – hvitvasking 5 3 4 5 6 11 7
Dokumentfalsk - - 1 1 - - 1
Økonomisk kriminalitet – annet 1 1 4 1 4 4 2
Forurensning 1 1 - 1 2 2 1
Naturkriminalitet - - - - - 1 -
Kulturminnekriminalitet - - - - - - -
Arbeidsmiljøkriminalitet 2 2 2 - 4 2 1
Annen miljøkriminalitet 2 2 3 2 1 2 2
Annet - - - - 1 1 1
SUM 25 27 27 22 32 40 41

 

Oppklaringsprosent (Strasak) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
SUM (Mål: Minst 80 %) 88 92 95 88 86 73 76

 

Positive påtalevedtak (Økostraff) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tiltale 27 13 20 36 12 21 27
Begjæring om tilståelsesdom 3 3 2 - 4 7 13
Forelegg – enkeltpersoner 2 1 4 1 1 2 3
Forelegg – foretak 5 3 3 7 2 3 3
Påtaleunnlatelse 4 - - - 1 - 3
SUM 41 20 29 44 20 33 49

Ett påtalevedtak per person/foretak i sakskomplekset.

 

Saksbehandlingstid (Strasak) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
SUM: (Mål: Ikke over 350 dager) 248 298 313 560 207 216 254

Saksbehandlingstiden regnes fra saksinntak til påtalevedtak.

 

Rettssaker (Økostraff) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tilståelsessak i tingrett 4 5 1 1 4 6 13
Hovedforhandling i tingrett 9 14 7 14 14 10 10
Fullstendig anke i lagmannsrett 6 6 5 4 6 11 2
Begrenset anke i lagmannsrett 5 2 3 1 3 4 2
Begrenset anke i Høyesterett 4 3 4 1 - 4 2
SUM 28 30 20 21 27 35 29

 

Antall dager i retten 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
SUM 739 617 579 413 648 500 430

 

Rettskraftige avgjørelser (Økostraff) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Fellende dommer mot person 16 24 23 16 17 27 19
Fellende dommer mot foretak 1 2 1 3 3 4 1
Vedtatte forelegg mot person 2 1 4 1 1 2 4
Vedtatte forelegg mot foretak 4 4 1 3 4 2 3
Frifinnende dommer 4 4 6 4 - 5 8
Påtaleunnlatelser 4 - - - 1 - 3
SUM 31 35 35 27 26 40 38

Det er et mål at mest mulig av utbyttet fra staffbare handlinger skal inndras, noe som bl.a. skjer gjennom inndragning eller erstatning. * Tallet inkluderer idømt erstatningskrav i Finance Credit-saken etter gjenåpning og rettskraftig dom i 2014.

 

Rettskraftige økonomiske reaksjoner
(Økostraff – tusen NOK)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Inndragning 80 834 32 852 3 290 46 373 40 715 64 186 21 387
Erstatning 1 162 947* 31 273 58 230 45 785 98 947 31 321 14 006
Bøter 330 743 19 506 6 490 89 542 5 490 14 470 1 520 
Saksomkostninger 600 40 812 457 35 82 1
SUM 1 575 124 83 671 68 823 182 158 145 188 110 060 36 915

 

 

Domfellesesprosent (Økostraff) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
SUM (Mål: Minst 90 %) 94 85 71 84 93 84 77

 

Inntak av bistandssaker (Økobistand) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Bedrageri/utroskap 17 15 15 13 24 30 34
Underslag 3 - 1 1 1 2 3
Forbrytelser i gjeldsforhold  – regnskapsovertredelser * 1 4 4 3 2 6 8
Skatt – merverdiavgift – toll 8 3 7 5 5 10 6
Verdipapirhandel – finans - - 1 1 1 - -
Konkurranse - - - - - - -
Heleri – hvitvasking 4 3 4 2 4 17 15
Dokumentfalsk - - - - - - -
Konkurs - - - - - - -
Korrupsjon 3 4 1 7 7 1 3
Plan- og bygning 1 - - - - - 3
Økonomisk kriminalitet – annet 4 2 3 5 4 4 -
Forurensning 3 - 1 1 3 3 3
Naturkriminalitet 1 2 3 6 2 4 3
Kulturminnekriminalitet 1 - 1 - - 1 2
Arbeidsmiljøkriminalitet - 2 - 1 2 - -
Annen miljøkriminalitet 1 - - - - 1 1
Annet 1 5 9 2 6 6 16
Ren datateknisk eller annen bistand 9 7 14 23 22 13 8
SUM 57 47 64 70 83 98 105

 

Økonomi (mill NOK) 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Budsjett (hjemlet tildeling) 152 154 157 178 197 206

 

 

Stillinger (årsverk) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  144 145 144 155 166 - 173

 

Rapportering av mistenkelige transaksjoner
per virksomhetsområde
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Advokater mv. 10 6 12 10 13 24 33
Andre jf. hvitvaskingsloven §4 48 44 102 186 138 232 355
Banker 3 971 3 390 6 260 5 622 6 884 7 595 8 541
E-pengeforetak 2 1 - 1 7 25 23
Forhandlere av gjenstander* 54 95 62 60 - - -
Forsikringsselskap 51 52 68 77 108 259 306
Meglere 38 45 134 423 574 979 1154
Regnskapsførere 52 46 69 66 61 58 92
Revisorer 45 49 50 51 42 45 57
Verdipapirforetak mv. 6 10 9 5 4 9 11
Virksomhet for betalingsformidling 1 518 976 2 013 2 452 2 932 2 338 2 131
SUM MT-rapporter 5 795 4 714 8 779 8 953 10 763 11 564 12 703

* Merk: Forhandlere av gjenstander er tatt ut av oversikten da de per 1. juli 2017 ikke lenger er rapporteringspliktige (etter hvitvaskingsloven).

 Få jevnlig statistikk-oppdatering for MT-rapporter her