Organisasjonen

Når skal det rapporteres?

Dersom rapporteringspliktige avdekker forhold som kan indikere at midler har tilknytning til hvitvasking eller terrorfinansiering, skal det foretas nærmere undersøkelser (jfr. hvitvaskingsloven § 25). Dersom det etter nærmere undersøkelser er forhold som gir grunnlag for mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering, skal rapporteringspliktige oversende opplysninger til ØKOKRIM om forholdene (jfr. hvitvaskingsloven § 26) i en MT-rapport så fort som mulig.

Organisasjonen

Etterforskingen av ØKOKRIMs saker foregår i faste, tverrfaglige team satt sammen av etterforskere med politibakgrunn eller økonomisk, teknisk eller annen relevant fagbakgrunn. Hvert team har også én eller flere saksbehandlere (konsulenter) og blir i hovedsak ledet av jurister (førstestatsadvokater).