Arbeidsmiljø under press

Et sunt og godt arbeidsmiljø er et ansvar for mange. Strafferettsapparatet i vid forstand er intet unntak. I disse dager kommer ØKOKRIMs omfattende skriftserie om arbeidsmiljøkriminalitet. Boken er skrevet av tidligere førstestatsadvokat i ØKOKRIM og nå lagdommer Rune Bård Hansen. Boken er den første samlede fremstilling av arbeidsmiljøkriminalitet. Han har gjort et fantastisk arbeid og boken er svært godt skrevet og omhandler det meste innenfor området arbeidsmiljøkriminalitet. Den anbefales for alle som jobber med arbeidsmiljøkriminalitet. Dette er saker som også ofte krever en annen etterforskningsmetodikk enn mange av de mer vanlige straffesakene. Hvis derimot arbeidsmiljøkriminalitetssakene angripes riktig fra første stund, vil de totalt sett kreve mindre ressurser enn i dag og resultatet vil likevel bli bedre.

I skrivende stund har 40 personer i Norge mistet livet i 2009 mens de var på jobb. Bak denne statistikken ligger tragedier for de som sitter igjen, både i familieforhold og blant kolleger. Dødsulykkene er også bare toppen av isfjellet da det i tillegg finnes svært mange nestenulykker. Sikkerhet og velferd i arbeidslivet er viktig for både enkeltmennesker og samfunnet. Arbeidslivet gir oss mange sikkerhetsutfordringer og stadig nye krav til effektivitet og produksjon blir ofte oppfattet som styrende for hvordan vi skal utføre arbeidet vi tross alt er avhengige av. Stor arbeidsinnvandring har også gitt foranledning til «sosial dumping». Tidsfristene fra arbeidsgivere eller eksterne kunder blir ofte prioritert foran arbeidsmiljølovens bestemmelser. Krav om billig produksjon og drift gjør ofte at lovens bestemmelser om forsvarlighet blir neglisjert.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch bl.a. skriver i forordet i boken: «Utviklingen av trygge og gode arbeidsforhold er viktig i alle samfunn. Med vår tids oppmerksomhet om økonomisk fortjeneste og hvor alt måles i penger og alle vurderes etter den samme skala, er det all grunn til å frykte for at farene for, og presset mot, lettvinte løsninger fortsatt eksisterer i rikt monn. Hvorvidt de økonomisk tider vurderes som gode eller dårlige synes i så måte å være av underordnet betydning».

Det er å håpe at boken vil bli et godt arbeidsverktøy i bekjempelsen av arbeidsmiljøkriminalitet. Videre er det viktig i bekjempelsen av arbeidsmiljøkriminalitet at politiet og påtalemyndigheten også får til et best mulig samarbeid med Arbeidstilsynet. De bør trekkes mye mer inn i etterforskningen enn hva som er tilfellet i dag i mange saker. Dette samarbeid kan fortsatt bli bedre!

Et mål med den nye boken er at dette viktige fagfeltet får en ny giv. Boken kan også bidra til at politiet og påtalemyndigheten i de forskjellige distriktene behandler arbeidsmiljøsaker ensartet slik at straffereaksjonene blir fastsatt på grunnlag av forsvarlig og kvalitetssikret etterforskning. Det er også å håpe at boken kan bidra til at saksbehandlingstiden blir kortere. Allmennpreventivt er det viktig at politiet og påtalemyndigheten kan behandle disse sakene på en best mulig måte. Det skal være trygt å gå på jobb.


Kulturminner er felleseie

I intervjuet med vår nye riksantikvar Jørn Holme fremgår det at det aller meste av kulturminnevernet i Norge foregår lokalt. Det er bra og en ansvarsfordeling som understreker at kulturminnene er en del av vårt felleseie. Kulturminnene er viktige miljøverdier som også krever oppsyn og oppmerksomhet fra politiets side.

 

Signatur Hans Tore