Av politiadvokat Henrik Horn, ØKOKRIM. Foto: Kenneth Didriksen, ØKOKRIM

Ulykken skjedde da en tårnkran av type Potain MD208 skulle demonteres. Krantypen var nokså ny, og det er et viktig poeng i saken at kranens toppdel skulle demonteres på en måte som var helt annerledes enn prosedyren for alle andre tårnkraner i bruk i Norge. I tillegg var demonteringsmåten komplisert.

Etterforskningen kartla at montørene hadde gjort feil under demonteringen. På et tidspunkt glemte de å løsne et sentralt stag som bandt bukkene i toppdelen sammen. Da montørene senere i demonteringsprosessen senket utliggeren, ble bakre bukk utsatt for et kraftig press fordi staget ikke var fjernet. Bukken motsto ikke presset og knakk på midten. Siden bakre bukk holdt bakbrua oppe, falt denne ned da bukken knakk.

 

Tiltalen og rettens vurdering

Granskning

Foto: Åstedsgranskningen ble foretatt både av politi og sakkyndige.

Kranselskapet fikk tilbud om å vedta et forelegg på 400.000 kroner for det ØKOKRIM mente var en rekke overtredelser av blant annet arbeidsmiljøloven. Forelegget ble ikke vedtatt, og det utgjorde dermed tiltalen mot kranselskapet i retten.

Forelegget hadde seks poster som alle gjaldt unnlatelser fra selskapets side. Etter den første posten hadde selskapet unnlatt å vurdere hvilke risikomomenter den nyinnkjøpte krana representerte for montørene. Retten kom her til at det forelå overtredelse. En slik plikt til risikovurdering er viktig nettopp for å kunne treffe tiltak som eliminerer risikomomentene.

Et annet av forholdene i forelegget gikk på at selskapet ikke hadde iverksatt nødvendige tiltak for å redusere risikoen ved demonteringen. Det forelå en rekke omstendigheter i saken som klart viste at montørene hadde problemer med demonteringen, og at de ikke fullt ut forsto den kompliserte mekaniske konstruksjonen av toppdelen. Likevel gjorde selskapet ingenting av betydning som kunne redusere risikoen ved demontering til tross for at forelå flere rimelige alternativer som kunne ha bidratt til nettopp det. I dette ligger etter ØKOKRIMs vurdering den klart groveste overtredelsen i saken. Selskapet ble da også dømt for dette forholdet.

Selskapet var videre tiltalt for at montørenes arbeidsplass i tårnkrana ikke var fullt forsvarlig. Retten valgte her å frifinne selskapet.

ØKOKRIM påsto frifinnelse og selskapet ble også frifunnet for et forhold som gjaldt manglende internkontroll.

Videre ble selskapet domfelt for ikke å ha oversatt demonteringsanvisningen til norsk. I forlengelsen av dette ble også selskapet dømt til å tåle inndragning med det beløp det anslagsvis ville ha kostet å oversette anvisningen, i dette tilfellet 57 600 kroner.

Et annet spørsmål i saken var om selskapet skulle straffes for ikke ha sørget for at kranmontørene brukte falldempende line under arbeidet, eller om den statiske sikkerhetslinen som ble brukt var tilstrekkelig. ØKOKRIMs og Arbeidstilsynets vurdering var at en falldempende line kunne ha reddet livet til den ene montøren, og at det av regelverket kunne utledes en plikt for arbeidsgiver til å påse at slik line ble brukt. Retten frifant imidlertid for dette forholdet ut fra den vurdering at selskapet hadde gjort en sikkerhetsvurdering av linen som var i bruk, og fordi regelverket kun stilte krav om "hensiktsmessig" verneutstyr.

Retten vurderte selskapets forhold samlet som en grov tilsidesettelse av kravene i arbeidsmiljølovgivningen.

Etter ØKOKRIMs oppfatning er dommen helt på linje med høyesterettspraksis i sammenlignbare saker. Den slår fast at arbeidsgiver har en vidtrekkende plikt til å undersøke arbeidsmiljøet og til aktivt å påse at det er fullt forsvarlig. I det ligger også en plikt til å forsikre seg om at arbeidstakerne forstår de prosesser de arbeider med og eventuelle faremomenter som er knyttet til arbeidet.

Dommen er rettskraftig. Dommen er å finne i tingrettsbasen til Lovdata.