okokrim.custompublish.com

Artikler

Publisert

Artikler

DNA-analyse

I forrige nummer av Miljøkrim presenterte vi en artikkel som belyser hva DNA er for noe, og hvilke egenskaper DNA har i levende celler. DNA finnes imidlertid også i døde celler, og kan derfor gi svært nyttig informasjon i etterforskningen av kriminalsaker, ikke minst miljøsaker.

En hospitants betraktninger

Utgangspunktet mitt var noe spesielt i og med at jeg som politimann ikke hadde noe erfaring fra etterforskning av økonomisk kriminalitet eller miljøkriminalitet før jeg kom til ØKOKRIM.

Historisk faunasak på Svalbard

I juni 2006 drev fire beboere i den russiske gruvebyen Barentsburg på Svalbard tyvjakt på Svalbardrein uten å vite at Sysselmannens feltinspektører iakttok dem i kikkert. Alle fire er nå dømt til betinget fengselsstraff, bot og rettighetstap.

Høye bøter for ulovlig barmarkskjøring på Svalbard

Ulovlig barmarkskjøring er et stort miljøproblem som i henhold til Politidirektoratets handlingsplan mot miljøkriminalitet 2006-2009 skal ha prioritet hos politiet. I to aktuelle saker fra Svalbard har Sysselmannen oppjustert bøtenivået.

SABIMA – biologenes paraply

SABIMA (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold) er en paraplyorganisasjon med formål å fremme bevaringen av truede plante- og dyrearter og naturtyper i Norge. Truet natur og ulovlig innførsel og utsetting av fremmede arter er til stadighet aktuelle problemstillinger i Norge.

På tokt med KV Nordkapp

Vi mønstret på i Longyearbyen om kvelden den 21. august. Dagen etter lettet vi anker og stevnet ut Adventfjorden og Isfjorden med kurs mot Prins Karls Forland. Ikke visste vi helt hvor toktet bar hen, noe for øvrig heller ikke store deler av befalet visste. Toktet er væravhengig og en må påregne at det kan dukke opp hasteoppdrag som må prioriteres.