okokrim.custompublish.com

Artikler

Publisert

Artikler

Oslo politidistrikt – lite distrikt med stort miljø

Hvis du følger E18 vestover ut av Oslo sentrum, passerer du et lite trebevokst høydedrag på venstre hånd rett etter Bygdøylokket. Ikke mange som suser forbi på motorveien legger merke til Dronningberget, som det heter, men her har man kanskje Norges tetteste konsentrasjon av rødlistearter.

Justisfeil ved politiets etterforsking

«Hva er det som går galt, når det går galt med politiets etterforsking». Spørsmålet ble stilt av politioverbetjent Asbjørn Rachlew som holdt foredrag om justisfeil ved politiets etterforsking under fagdagen på Kripos. Innledningsvis definerte Rachlew begrepet «justisfeil», som «et hvert avvik fra straffesakens optimale utfall».

Kor godt oversyn har vi eigenleg over miljøkriminaliteten?

I fleire styrande dokument kan vi lese om kor viktig politi- og påtalemakta si motarbeiding av miljøkriminalitet er. Men har vi eit truverdig oversyn over kriminaliteten? Eg trur diverre svaret er nei. So kva skuldast det i so fall, og kva kan vi gjere med det?

Midlertidig veiarbeid på automatisk fredet grunn

Onarheim på østsiden av øya Tysnes i Hordaland var tingsted i middelalderen med tradisjoner tilbake til vikingtid og fra 1100-tallet også kirkested. Onarheimsaken dreier seg om for bygging av en midlertidig anleggsvei i forbindelse med utvidelse av et settefiskanlegg ved Onarheim kirke. Anleggsveien ble bygget over automatisk fredet grunn, uten godkjenning etter plan- og bygningsloven og kulturminneloven.

Lite inngrep – streng straff

Selv om en gjør et lite inngrep i et kulturminneområde har Høyesterett nå fastslått at det straffeverdige i første rekke er at en tar seg til rette inne i kulturminneområdet, og ikke hvor stor del av området som inngrepet rammer. Den ferske Høyesterettsdommen viser at kulturminner har et strengt vern. Det er viktig at de har et strengt vern for at vi skal kunne ta vare på våre kulturminner. De er under et sterkt press.

Orgmiljøkrim

I oktober 2010 holdt FN sin femte partskonferanse mot grenseoverskridende organisert kriminalitet. Møtene holdes i Wien, som er et av FNs fire hovedseter. FN-konvensjonen mot grenseoverskridende organisert kriminalitet administreres av The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).

Sosial dumping

«Den gamle Ap-lederen Einar Gerhardsen sa en gang at det viktigste arbeiderbevegelsen hadde oppnådd, var at arbeidsfolk ikke lenger sto ydmyke med lua i handa overfor arbeidsgiveren.»

Rømt oppdrettsfisk – nasjonalt fagseminar 2010

I følge Riksadvokaten er rømt oppdrettsfisk et alvorlig problem og må i enkelte tilfeller karakteriseres som alvorlig miljøkriminalitet. For å snu en trend med treg og lite effektiv etterforsking av disse sakene satte Riksadvokaten ned en arbeidsgruppe i 2007, som foreslo en rekke tiltak. Et av tiltakene var at ØKOKRIM fikk i oppdrag å arrangere et nasjonalt fagseminar om oppdrettskriminalitet, med formål å samle representanter fra de aktuelle myndighetene for å utveksle kunnskap og erfaring.

Kriminelle tjener på å tenke grønt og globalt

Michel Moutot er «Security Correspondent» for Agence France Press (AFP). Han har tidligere vært korrespondent i Beirut, Sarajevo, Nairobi og New York, og arbeider i dag i Paris med feltet terrorisme og organisert kriminalitet. Miljøkrim har fått tillatelse fra Moutot til å oversette denne artikkelen og benytte den i magasinet.

Fant ulovlig skutte rovdyr i frysere på hamar

Forskere innen rovdyrmiljøet har dokumentert at det årlig forsvinner store rovdyr i Norge. Dyrene felles ikke lovlig og de gjenfinnes ikke døde ute i naturen. Hvor blir dyrene av?