okokrim.custompublish.com

Artikler

Publisert

Artikler

Farlig avfall, ulovlig håndtert

Et avfallsfirma i Kirkenes er bøtelagt for uforsvarlig lagring av miljøfarlig avfall, mangelfull deklarering og dårlig og manglende merking av farlig avfall. Dette ble «belønnet» med 400 000 kroner i bot og inndragning på 100 000 kroner av Østfinnmark Politidistrikt.

Environment Agency

– Etterlyser tettere internasjonalt samarbeid om EE-avfall. For å etterforske saker om ulovlig avfallseksport på en effektiv måte trengs det mer og tettere samarbeid over landegrensene. Slik kan vi avdekke bindingene mellom organisert kriminalitet og ulovlig eksport av EE-avfall, bygge opp varige løsninger for innsamling av etterretningsinformasjon, og forebygge og bekjempe denne type kriminalitet.

Mye brukthandel, lite brukt lov

«Formålet med lova er å forebyggje omsetning av stolne eller ulovleg mottekne gjenstandar og å lette politiets arbeid med å oppspore slike gjenstander».
Sitatet fra paragraf 1 i brukthandelloven er klart og entydig på at dette er politiets egen lov for å gjenfinne stjålne gjenstander.

Da laksesmolten dro til sjøs

Neptun settefisk AS: Det er mot slutten av august 2008 at miljøkoordinatoren i Nord-Trøndelag, Nils Roger Duna, får en anonym melding om at opp mot 120 000 laksesmolt skal ha rømt fra et oppdrettsanlegg i Røyklibotn i Namsos kommune.

Fra blått hav til svart omsetning

Betydelige urapporterte fangster i hummerfiske. Havforskningsinstituttet gjennomførte i 2008 en studie av hummerfisket på Sørlandet for å beregne hvor mye som fanges totalt sett. Våre funn viser at den faktiske fangsten er 14 ganger høyere enn det som blir rapportert.

Ulovlig fangst/jakt og handel med dyr og deler av dyr

Jeg holder på å utvikle et større forskningsprosjekt sammen med forskere fra USA, Wales og Australia. Hensikten med prosjektet er å fokusere på et felt av stor betydning, som så langt har blitt viet svært liten akademisk interesse. Dette til tross for at ulovlig fangst og handel med dyr og deler av dyr estimeres til å utgjøre den nest største ulovlige handel på verdensbasis og har irreversible omkostninger i form av utryddelse av de artene som er mest utsatt.
Skriv ut Tips en venn